Регламент роботи Нововоронцовської районної ради сьомого скликання та Положення про постійні комісії Нововоронцовської    районної ради сьомого скликання

Регламент  роботи

Нововоронцовської районної ради

 

Розділ І. Загальні положення.

Стаття 1. Правова основа діяльності  Нововоронцовської районної ради.

 1. Нововоронцовська районна рада (надалі – районна рада) є органом

місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  іншими законами. Районна рада є юридичною  особою, має  гербову печатку, рахунки в банківських установах.

 1. Загальний склад районної ради визначається відповідно  до чинного законодавства.
 2. Районна рада є правомочною за умови обрання не менш як     двох третин від  загального складу районної ради. Якщо до районної ради обрано менше двох третин складу  районної ради, то до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати свої повноваження районна рада попереднього скликання.
 3. Строк повноважень  районної ради поточного скликання визначається чинним  законодавством  України.
 4. Регламент районної ради – це нормативно – правовий документ, що регулює порядок   проведення сесії районної ради, процедури окремих видів діяльності її  органів, депутатів,  посадових осіб районної ради.
 5. Регламент районної ради затверджується рішенням  районної ради. Зміни  та  доповнення до Регламенту  районної ради вносяться у порядку, встановленому цим  Регламентом.
 6. Діяльність районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб ґрунтується  на  засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління  громадськими  справами, відповідальності  та звітності  перед районною радою утворених нею органів,  обраних або призначених посадових осіб.
 7. Районна рада намагається досягти  максимально  узгодженої думки депутатів  районної ради під час підготовки та прийняття рішень.

Стаття 2. Використання державної та місцевої символіки в діяльності ради.

 1. На будівлі ради встановлюється Державний прапор України. В приміщенні районної ради, де проводиться сесія ради, встановлюються: Державний прапор України, прапор Нововоронцовського району,  Державна символіка України та символіка Нововоронцовського району.

Розділ ІІ. Діяльність депутатів ради.

Стаття 3. Реалізація прав та обов’язків депутатів.

 1. Повноваження депутатів, порядок реалізації прав та обов’язків депутатів, організація та гарантія депутатської діяльності затверджені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»  та  іншими законодавчими актами, що регулюють депутатську діяльність.
 2. Депутати, здійснюючи повноваження на сесіях ради, приймаючи участь в роботі його органів, представляють інтереси територіальних громад сіл та селища.
 3. Депутат районної ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради, діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, відповідних місцевих державних адміністрацій в частині повноважень, делегованих їм районною радою, а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради.
 4. Депутат районної ради має право вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п.3 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

У разі виявлення порушень законодавства України депутат  ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади.

 1. Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат районної ради доповідає раді або її органу, за дорученням якої здійснювалася перевірка.
 2. Депутат районної ради за дорученням ради бере участь у депутатських перевірках з питань, які належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.
 3. Депутатам районної ради видаються посвідчення та значки депутатарайонної ради.
 4. Депутат має право виступати в засобах масової інформації. Не дозволяється редагування матеріалів виступів без згоди депутатів.
 5. Депутат зобов’язаний особисто приймати участь у роботі сесії ради, засіданнях постійних комісій, інших органів, членом яких він є, виконувати рішення та доручення ради та її органів.

Депутат може приймати участь у роботі органів ради, в склад, яких він не входить, з правом дорадчого голосу.

Депутат має право приймати участь з правом дорадчого голосу у роботі сесій селищної та  сільських рад, загальних зборах громадян, засіданні органів самоорганізації населення, що проводяться на території Нововоронцовського району.

Інформація щодо участі депутатів в роботі ради та її органах доводиться до відома територіальних громад через засоби масової інформації або в інший спосіб, визначений радою.

 1. Депутат районної ради як представник інтересів територіальних громад сіл і селища та член ради, зобов’язаний дотримуватися правил депутатської етики:

– керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальних громад сіл та селища;

– не використовувати депутатський мандат у власних інтересах чи корисних цілях, не пов’язаних з його депутатською діяльністю;

– не принижувати честь і гідність виборців, інших депутатів, посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів та організацій;

– не розголошувати інформацію, яка складає державну чи іншу таємницю, що охороняється законом, іншу інформацію з питань, що розглядались на закритих засіданнях ради, її органів та не підлягає розголошенню, та інформацію, що стосується власного життя депутата місцевої ради чи виборця, яка охороняється законом чи стала відома під час участі у депутатських перевірках;

– не допускати звинувачувальних висловлювань, не використовувати в масових виступах недостовірну чи неправомірну інформацію відносно громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, закладів та організацій, їх керівників та інших посадових та службових осіб, депутатських фракцій, окремих депутатів;

– не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи за дії, що пов’язані із здійсненням депутатських повноважень.

 1. Випадки порушення депутатської етики в раді чи за її межами, звинувачення ради, її органів чи посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів ради можуть бути предметом розгляду в профільній комісії з питань депутатської діяльності та етики.
 2. На депутатів районної ради поширюються вимоги та обмеження встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Депутати районної ради зобов’язані щороку  здійснювати декларування майна , доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру за минулий рік.

Стаття 4.  Порядок розгляду депутатських звернень, депутатських запитів та запитань, пропозицій та зауважень.

 1. Депутат має право з питань, що пов’язані з його депутатською діяльністю, звернутися з депутатським зверненням, яке викладається у письмовій формі до органів державної виконавчої влади, до місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, закладів та організацій, незалежно від форми власності, розміщених на території ради, із вимогою конкретних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, що відносяться до їх компетенції.

Організації та посадові особи, що зазначені в пункті 1 цієї статті, до яких звернувся депутат районної ради, зобов’язані в 10-денний термін розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у випадку необхідності додаткового вивчення чи перевірки надати йому відповідь не пізніше місячного терміну.

 1. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення чи, якщо організації чи посадові особи, що зазначені в пункті 1 цієї статті ухиляються від вирішення порушеного з зверненні питання в установлений термін, він має право внести депутатський запит.
 2. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради , органів виконавчої влади, голови районної державної адміністрації, керівників підприємств, закладів та організацій, незалежно від форми власності, що розташовані або зареєстровані на території району.
 3. Депутатський запит може бути внесений депутатом чи групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні районної ради в письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного сесії.
 4. За результатами розгляду депутатського запиту сесія приймає рішення, в якому повинні бути вказані відповідні виконавці та терміни виконання, який не може перевищувати 30 днів.

Районна рада має право зобов’язати орган, організацію, заклад чи посадову особу  надати в установлений радою термін звіт про виконання рішення по депутатському запиту.

Для перевірки достовірності інформації, наданої посадовими особами або органами на депутатський запит, радою може бути створена тимчасова контрольна комісія, відповідно до чинного законодавства України.

 1. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1\4 присутніх на засіданні депутатів ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 1. Депутатський запит, відповідь на нього і прийняте радою за наслідками розгляду запиту рішення , можуть бути за пропозицією депутата опубліковані в друкованих засобах інформації.
 2. Контроль за проходженням депутатського запиту і ходом виконання ухваленого по ньому рішення здійснює постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку, депутат або група (фракція) депутатів, що подали депутатський запит. Депутат, що подав депутатський запит, має право проінформувати наступну сесію про виконання ухваленого за запитом рішення.
 3. Депутатське запитання – це засіб отримання депутатом інформації чи роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради чи дана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється та рішення по ньому не приймається.
 4. При виникненні суперечок з приводу того, чи має проблема, порушена в депутатському запитанні, громадське значення для територіальних громад та може вважатися депутатським запитом, а не запитанням, головуючий на сесії має право поставити питання на голосування.
 5. У разі надання недостовірної інформації на депутатське звернення, запит або запитання, або у зв’язку з ненаданням інформації у встановлений термін, рада може ухвалити рішення про звернення до керівників відповідних органів про залучення до дисциплінарної чи іншої, передбаченої законом, відповідальності посадовців, на розгляді у яких знаходиться запит або запитання, з подальшим інформуванням ради щодо вжитих до таких посадових осіб заходів.
 6. Пропозиції і зауваження, виказані депутатами на сесіях ради чи передані у письмовій формі головуючому на її засіданнях розглядаються радою, або за дорученням голови районної ради постійними комісіями ради, або спрямовуються на розгляд підзвітним  і підконтрольним органом  і посадовцям місцевих органів виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування  та керівникам відповідних підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, які  зобов’язані розглянути  ці пропозиції і зауваження в  терміни, встановлені  радою, і повідомити про результати розгляду безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції або висловили зауваження, а також районну раду.

РОЗДІЛ ІІІ. СТРУКТУРА РАДИ.

Стаття 5. Голова районної ради.

 1. Голова районної ради  обирається  районною   радою  шляхом  таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.
 2. Голова  ради  здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання,  крім  випадків, передбачених  частинами    п’ятою та  шостою цієї статті.  Голова  ради  вважається  звільненим  з  посади  з  дня   припинення   ним  депутатських повноважень або повноважень голови.
 3.   Голова ради працює у раді на  постійній  основі,  не  може мати   інший   представницький   мандат,  суміщати  свою  службову  діяльність з іншою роботою,  у тому числі на  громадських  засадах (крім  викладацької,  наукової  та  творчої  у  позаробочий  час), займатися  підприємницькою  діяльністю,   одержувати   від   цього прибуток.
 4. Повноваження голови районної ради припиняються:

– в разі дострокового припинення повноважень депутата районної ради з підстав передбачених чинним законодавством;

– за рішенням суду.

 1.   У  своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути   звільнений   з   посади  радою шляхом  таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи  з  посади  голови  ради  не  має  наслідком припинення нею повноважень депутата ради.

 1. Повноваження голови районної ради  також  вважаються  достроково  припиненими  без   припинення  повноважень депутата ради в разі звернення  з  особистою  заявою  до  ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження голови районної  припиняються,  а відповідна особа звільняється з посади голови  ради  з  дня  прийняття  відповідною  радою рішення,  яким береться до відома зазначений факт.

 1.   Голова районної ради:

1) скликає  сесії  ради,  повідомляє  депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її  розгляд,  доведення  рішень  ради  до  виконавців,   організує контроль за їх виконанням;

3) звітує на сесії районної ради про виконання плану роботи ради;

4) представляє  раді  кандидатури  для  обрання   на   посаду відповідно  заступника  голови  районної ради; вносить на затвердження  ради  пропозиції  щодо  структури  органів  ради, її виконавчого  апарату,  витрат  на  їх утримання;

5) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

6) координує  діяльність  постійних  комісій  ради,  дає   їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) організує надання депутатам  допомоги  у  здійсненні  ними своїх повноважень;

8) організує   відповідно   до    законодавства    проведення референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) організує  роботу  президії  (колегії)  ради  (у  разі  її створення);

10) призначає  і  звільняє  керівників  та  інших  працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

11) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

12) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та

її виконавчого апарату;

13) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

14) забезпечує  роботу  по  розгляду звернень громадян;  веде особистий прийом громадян;

15) забезпечує   гласність  у  роботі  ради  та  її  органів, обговорення громадянами  проектів  рішень  ради,  важливих  питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

16) представляє  раду  у  відносинах  з  державними органами, іншими органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями  громадян, трудовими   колективами,   адміністрацією   підприємств,  установ, організацій  і  громадянами,  а  також  у   зовнішніх   відносинах відповідно до законодавства;

17) за  рішенням  ради  звертається  до  суду  щодо  визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій,  які обмежують права територіальних громад у  сфері  їх спільних  інтересів,  а також повноваження районної ради та її органів;

18)  звітує  перед  радою про свою діяльність не менше одного разу  на  рік,  у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічноїінформації», здійснення державної регуляторної політики    виконавчим апаратом районної  ради, а на вимогу не менш як третини депутатів – у  визначений радою термін;

19) вирішує інші питання, доручені йому радою.

 1. Голова районної ради в  межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 6. Заступник голови районної ради.

 1. Заступник голови районної ради, обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів  ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження  до  припинення  ним   повноважень   депутата   ради відповідного  скликання,  крім випадків дострокового припинення повноважень  у  порядку,  встановленому   частинами   другою та третьою   цієї статті.
 2. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково  припинені  без  припинення  повноважень депутата ради за  рішенням  районної   ради,  що  приймається шляхом таємного голосування.  Питання про дострокове припинення повноважень може бути  внесено  на  розгляд    ради  на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.
 3. Повноваження заступника голови районної ради можуть також бути  достроково  припинені  без   припинення   повноважень депутата ради в разі  звернення  з  особистою  заявою  до  ради про складення ним повноважень заступника голови ради.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення,  яким береться до відома зазначений факт.

 1. Повноваження заступника голови районної ради припиняються:

– в разі дострокового припинення повноважень депутата районної ради з підстав передбачених чинним законодавством;

– за рішенням суду.

 1. У випадках, передбачених частинами другою та третьою  цієї  статті,  відповідна  особа  звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.
 2. Заступник голови районної ради здійснює  повноваження  голови відповідної ради за  відсутності  голови  ради  на  підставі  його розпорядження,  а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.
 3. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній  основі.  На  нього   поширюються  вимоги  щодо   обмеження сумісності діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для голови ради.

Стаття 7. Постійні комісії ради.

 1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
 2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.
 4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
 6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
 7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
 8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
 9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
 11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
 12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, фахівців. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
 15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом районної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

Стаття 8. Президія ради

1.Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що вносяться на розгляд ради, та вирішує інші питання за дорученням ради.

 1. Президія ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.
 2. До складу Президії входять голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп, депутати – представники районних організацій політичних партій.
 3. Повноваження Президії ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується рішення сесії ради.

Стаття 9. Тимчасові контрольні комісії ради.

 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включаються

окремим пунктом до порядку денного сесії ради. Рішення приймається  з урахуванням вимог статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 2. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 3. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін надає районній раді письмовий звіт і пропозиції  щодо своєї роботи, а також підготовлені нею відповідні проекти актів ради  і інші матеріали, які розповсюджуються серед депутатів. Члени  комісії можуть представити особливу думку.
 4. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях  ради  і на пленарному  засіданні рада ухвалює  рішення. При необхідності додаткового вивчення питання приймається рішення про встановлення нових термінів.
 5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 10. Депутатські групи  і депутатські фракції.

 1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень

депутати можуть на підставі їх взаємної згоди об’єднуватись в депутатські групи.

 1. Депутати районної ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
 2. Депутатська група може  бути  утворена  в  будь-який  час протягом

строку  повноважень  ради  даного  скликання за рішенням зборів депутатів районної ради,  які виявили бажання увійти до  її складу. Депутатська група в районній раді складається не менш як із п’яти  депутатів.

 1. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
 2. Депутатська  група реєструється районною радою за  поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  групу,  до   якого додається  підписане  депутатами  цієї групи письмове повідомлення  про  сформування  депутатської  групи  із  зазначенням  її  назви, персонального  складу  та партійної  належності  членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
 3. Депутатські групи можуть утворюватися на  визначений  ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.
 4. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради,  внаслідок чого  її чисельність стає меншою,  ніж встановлено частиною другою цієї статті;

2) у разі прийняття депутатами ради,  які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після  закінчення  строку,  на який депутати ради об’єдналися  в   депутатську   групу,   або   строку   повноважень ради.

 1. Рада  сприяє  діяльності  зареєстрованих  нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
 2. Депутатські  фракції  ради формуються на партійній основі депутатами районної ради.
 3. Депутатська фракція реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську фракцію, до якого додається протокол зборів засідання депутатів районної ради від політичної партії, положення про вступ до депутатської фракції, основні завдання та персональний склад депутатської фракції.
 4. Депутат районної  ради може входити до складу  лише  однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному  засіданні районної  ради  інформує  депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
 5. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на  пропорційне  представництво  в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових  осіб,  яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на  гарантований  виступ  свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.

4) об’єднувати  зусилля  з  іншими  групами,  фракціями   для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 11. Виконавчий апарат районної ради.

 1. Виконавчий   апарат  районної ради  забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, цим та іншими законами.
 2. Виконавчий  апарат  ради здійснює організаційне,  правове, інформаційне,   аналітичне,   матеріально-технічне    забезпечення діяльності   ради,   її   органів,  депутатів,  сприяє  здійсненню районною   радою  взаємодії   і   зв’язків   з   територіальними громадами,   місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  та посадовими  особами  місцевого  самоврядування.  Виконавчий апарат ради  забезпечує  виконання заходів з відстеження результативності регуляторних  актів,  прийнятих  відповідною  радою, якщо ці повноваження не делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям.
 3. Виконавчий апарат ради утворюється районною  радою. Структура,  чисельність та витрати на утримання виконавчого апарату затверджуються радою за поданням голови районної ради.

4 .Посадові особи та структурні підрозділи виконавчого апарату ради для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів можуть залучати фахівців відповідно до їх компетенції.

 1. Виконавчий   апарат   ради   за   посадою   очолює  голова районної  ради.

Розділ ІУ. Організація роботи ради.

Стаття 12. Планування  роботи ради.

 1. Діяльність ради здійснюється у відповідності до річного плану,

що затверджується  сесією.

 1. Річний план включає зміст діяльності ради і його органів протягом

року, визначає основні питання порядку денного чергових сесій, визначає роль апарату,  відділів,  служб, конкретних  осіб, відповідальних за виконання завдань плану.

 1. Річний план роботи ради є підставою для поточного планування

роботи постійних комісій, виконавчого апарату, інших органів  ради.

 1. Проект плану роботи ради розробляється постійними комісіями ради, з

урахуванням пропозицій голови районної ради, депутатів ради, громадських  об’єднань, громадян району.

 1. Проект річного плану роботи на майбутній рік розглядається щорічно

на грудневій сесії ради.

 1. Хід виконання плану розглядається не менше одного разу на рік.
 2. Контроль за виконанням планів роботи ради покладається на голову

районної ради.

Стаття 13. Організація роботи ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія районної ради складається з пленарних засідань і засідань постійних комісій.
 2. Першу  сесію  новообраної  районної  ради скликає районна

виборча комісія не пізніш, як через два тижні після реєстрації  новообраних  депутатів ради   у  кількості,  яка  забезпечує  повноважність  складу  ради відповідно до статті 45  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні».

 1. Чергові сесії проводяться в робочі дні.
 2. Для підготовки сесії утворюється з числа депутатів робоча група. В

роботі  робочої групи за її рішенням можуть брати  участь фахівці.

 1. Сесії районної ради скликаються головою рад в міру необхідності, але

не менше одного разу на квартал.

 1. Сесія може також бути скликана заступником голови районної ради.

Перелік таких випадків зазначені у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. У разі, якщо голова ради або його заступник у двотижневий строк не

скликають сесію на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, або ці посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менше як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

 1. Розпорядження про скликання сесії районної ради доводиться до відома

депутатів районної ради та населення району через районну газету «Вісті», не пізніше як за 10 днів до сесії,  а  у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії із зазначенням  часу  скликання, місця проведення  та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

 1. Повідомлення депутатів районної ради та запрошених здійснюється

усно, по телефону або письмово через розсилання поштових карток з зазначенням часу скликання і місця проведення сесії, питань, які  передбачається внести на розгляд ради.

 1. Проекти нормативно-правових актів та рішень, що пропонуються для розгляду районною радою оприлюднюються на веб-сайті районної ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на сесії районної ради з метою прийняття.
 2. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій є відкритими і

гласними, кім випадків, коли більшістю від загального складу ради (постійної комісії ради)  ухвалено  рішення про проведення закритого засідання.

 1. Гласність роботи ради забезпечується шляхом висвітлення її роботи  в

засобах масової інформації району та на веб-сайті ради.

 1. Місця для депутатів відводяться в залі  засідань окремо від місць інших

осіб,  присутніх на засіданні, і не можуть бути  зайняті іншими особами.

 1. На закритому пленарному засіданні  ради, засіданні постійної  або

тимчасової контрольної комісії мають право бути присутніми, окрім  депутатів,  виключно запрошені відповідною радою або комісією особи.

 1. Постійні комісії, тимчасові контрольні комісії, депутатські групи і

депутати, в  строк не пізніше ніж за три дні до початку  роботи сесії, у письмовій формі подають до ради пропозиції щодо осіб, яких вони вважають  за необхідне запросити.

 1. Головуючий на сесії або засіданні комісії повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.
 2. Посадові особи виконавчих органів влади, а також їх структурних

підрозділів,  викликанні на засідання ради або депутатською комісією, зобов’язані персонально прибути  на це засідання  у встановлений радою  або депутатською комісією час.

 1. Запрошені особи та представники ЗМІ, присутні на засіданнях районної

ради,  утримуються від публічних проявів свого відношення до того, що    відбувається  на засіданні, окрім виступів у встановленому порядку, не розповсюджуються в залі матеріали і  не порушуються правила ведення засідання, передбачені цим Регламентом. У разі  невиконання  ними цих вимог ці особи за розпорядженням головуючого  на засіданні  або за  рішенням більшості присутніх депутатів, можуть бути видалені  з приміщення, де  проходить засідання.

Стаття 14. Формування  порядку денного сесії.

 1. Порядок денний сесії районної ради формує робоча група на підставі перспективного плану роботи районної ради, пропозицій голови районної ради, постійної комісії, депутатської фракції, групи, окремих депутатів.
 2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку засідання сесії шляхом голосування більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.
  3. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості розгляду питань.
  Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.
  4. У порядок денний до його затвердження можуть бути включені за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій, окремих депутатів інші питання у випадках, коли:
  – для прийняття рішення з цих питань не треба попереднього обговорення;

– підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;
– питання потребує негайного вирішення.
5. У порядку денному кожної сесії ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.

Стаття 15. Порядок проведення сесії.

 1. Сесія ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

У разі відсутності необхідного числа депутатів проведення пленарного засідання сесії переноситься на інший час.

 1. Поіменна реєстрація депутатів проводиться на початку кожного засідання.

Позачергова поіменна реєстрація депутатів може бути проведена за пропозицією головуючого або робочих органів сесії. Поіменна реєстрація депутатів проводиться лічильною комісією, або секретарем сесії, або  відділом з організаційної роботи та загальних питань.

 1. Відповідальність за достовірність реєстрації несе керуючий справами виконавчого апарату районної ради. За пропозицією головуючого або керуючого справами виконавчого апарату районної ради в ході засідання може бути проведена позачергова реєстрація депутатів шляхом підняття рук.
 2. Тривалість роботи сесії визначається радою.
 3. На кожній сесії перед затвердженням порядку денного та регламенту роботи сесії відводиться до 20 хвилин для оголошення звернень, пропозицій, листів. Для кожного оголошення надається до 3 хвилин.
 4. Депутатські запити при включені до порядку денного сесії, оголошуються і розглядаються в кінці засідання сесії районної ради.
 5. Рішення по депутатських запитах можуть бути ухвалені на чергових засіданнях сесії районної ради.
 6. Питання до доповідача направляються через секретаріат письмово або задаються в усній формі. Відповіді на них даються у порядку надходження запитань.
 7. Заявки на надання слова в дебатах з питань, включених до порядку денного сесії, подаються в усному або у письмовому вигляді на ім’я головуючого через секретаріат і задовольняються в порядку черговості.

10.Депутати ради, інші особи, що беруть участь в роботі сесії, виступають на засіданні після надання їм слова головуючим. В тих випадках, коли виступаючий виходить за межі встановленого часу, використовує виступ не за призначенням, головуючий попереджає його або позбавляє його слова.

У разі неетичної поведінки доповідача під час виступу, головуючий може позбавити його слова.

 1. Головуючий не має права коментувати або переривати виступ, якщо доповідач не порушує встановлені Регламентом правила.
 2. Для виступу депутату надається трибуна.

Депутат ради може виступати один раз з кожного питання. Вдруге право на виступ надається депутату при зверненні ради до нових матеріалів або обставин, раніше не відомих доповідачу, у порядку черговості.

 1. Слово по порядку ведення, для довідок, відповідей на питання і надання роз’яснень надається головуючим на прохання депутата.
 2. Головуючий на пленарному засіданні сесії:

14.1. виносить на обговорення сесії і голосування проект порядку денного та регламенту  сесії, питання затвердженого порядку денного;

14.2. надає слово для доповіді і виступів в порядку черговості або в іншому, встановленому на сесії, порядку;

14.3.стежить за дотриманням Регламенту.

14.4.після закінчення дебатів узагальнює і, за необхідністю, стисло формулює пропозиції, що надійшли з обговорюваного питання;

14.5. ставить на голосування пропозиції, проекти рішень і інші акти сесії:

14.6. оголошує результати голосування;

14.7. оголошуєдепутатські запити, що надійшли письмово або доручає їх
оголосити секретарю сесії і, за необхідністю, довідки, заяви і пропозиції, що надійшли через секретаріат або йому особисто;

14.8. забезпечує порядок в залі засідання;

14.9. підписує протокол пленарного засідання сесії. За необхідністю, головуючий організовує консультації або погоджувальні наради з участю представників комісії, депутатських груп і фракцій ради з метою подолання розбіжностей і вирішення питань, що виникають в ході сесії.

15.Головуючий зобов’язаний поставити на голосування кожну пропозицію з обговорюваного питання порядку денного, порядку ведення засідання сесії, процедурного питання, якщо на цьому наполягає депутат. Якщо депутат, що записався, наполягає на своєму виступі, слово йому повинно бути надано.

 1. Пропозиція про перерву в роботі пленарного засідання сесії може бути внесена головою ради, постійною комісією. Рішення про час відновлення роботи ухвалюється одночасно з прийняттям рішення про перерву.
 2. Відділ з організаційної роботи та загальних питань виконавчого апарату районної радизабезпечує ведення аудіо – та відео запису засідань ради, веде протокол засідання.
 3. Секретар сесії здійснює запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції і інші матеріали, реєструє звернення громадян, що надійшли на адресу сесії.
 4. Особи, що виступали на пленарному засіданні, мають право ознайомитись з викладом тексту свого виступу в протоколі засідання, і вимагати, у разі необхідності, усунення допущених неточностей.

Стаття 16. Порядок проведення голосування

  1. Для колегіального вирішення питань, прийняття нормативних та інших актів, формування персонального складу виборних органів та обрання посадових осіб районної ради, її органів застосовується відкрите поіменне та таємне голосування.
  2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань районної ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.
  3. Відкрите поіменне голосування
   • Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом називання лічильною комісією в алфавітному порядку прізвища депутата, який в свою чергу повідомляє «за», «проти» чи «утримався» він при голосуванні.
   • Результати відкритого поіменного голосування відображаються в протоколі лічильної комісії, який повинен містити: дату голосування, найменування питання порядку денного або зміст пропозиції, що ставляться на голосування, список депутатів районної ради, результати голосування «за основу» та «в цілому» з графами «за, проти, утримався».
   • При прийнятті проекту рішення «за основу», та в разі не внесення поправок до нього, повторне відкрите поіменне голосування може не проводитись, а рішення вважатиметься прийнятим «в цілому» за тими ж результатами голосування.
   • Протокол заповнюється лічильною комісією шляхом поставлення відмітки напроти прізвища депутата, який голосує, у відповідній графі (за, проти, утримався). У разі відсутності депутата на сесії районної ради, робиться запис «відсутній». В протоколі лічильної комісії зазначається підсумок голосування. Протокол підписується всіма членами комісії.
   • Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради”.
  4. Таємне голосування
   • Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.
   • Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.
   • Якщо бюлетенів у скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними та проводиться переголосування.
   • У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування, районна рада приймає процедурне рішення про переголосування чи проведення нових виборів.
   • Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу та оголошується на пленарному засіданні.

  За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування районна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження протоколу лічильної комісії про результати таємного голосування. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.

  1. Рішення ради вважається прийнятим, якщо в результаті таємного, відкритого поіменного голосування його підтримало більше половини депутатів від їх загальної кількості, крім випадків встановлених законом.
  2. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З моменту початку голосування за оголошення його результатів слово нікому не надається.
  3. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження.
  4. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.
  5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.
  6. Пропозиція або проект рішення районної ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Таке відхилення заноситься до протоколу та прийняття рішення не потребує.
  7. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарних засіданнях розглядаються радою за її дорученням постійними комісіями районної ради чи надсилаються на розгляд посадовим особам, до компетенції яких віднесено їх розгляд. Ці органи або посадові особи зобов’язані розглядати ці пропозиції та зауваження у строки, встановлені радою, та повідомити депутата, який вніс пропозиції чи зауваження, а також раду.
  8. В протоколі сесії зазначається:

  – порядковий номер сесії (в межах скликання) та дата проведення сесії;

  – загальна кількість депутатів, обраних до складу ради, число присутніх на сесії депутатів;

  – прізвище, ініціали, посада особи, яка відкрила сесію, а також головуючого на сесії;

  – затверджений радою порядок денний (найменування питання, прізвище, ініціали, посада доповідачів) та регламент роботи сесії;

  – обговорення питань, які включені до порядку денного,  найменування кожного питання, прізвище, ініціали та посада доповідача та співдоповідача;

  – виступи у дебатах з питань порядку денного сесії, прізвище, ініціали депутата, а також прізвище, ініціали та посада виступаючої у дебатах особи;

  – запити та довідки, які надійшли під час сесії;

  – прийняті радою рішення та результати голосування, у тому числі і рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного, регламенту, про обрання робочих органів сесії,  про зупинення дебатів та прийняття до відома довідок, які надаються учасникам сесії тощо).

  До протоколу сесії додаються рішення сесії, прийняті на пленарному засіданні, проекти рішень, супровідні матеріали, пояснювальні записки, тексти доповідей, співдоповідей,  запис змісту виступів депутатів та запрошення осіб, письмові запити депутатів, зауваження депутатів, які надані головуючому на сесії; список депутатів, які відсутні на сесії, із зазначенням причин; відомості про кількість та склад запрошених осіб, які присутні на сесії.

  Протокол  сесії ради повинен бути оформлений та підписаний головуючим на сесії у місячний термін з дня закінчення сесії, оформлення рішень сесії проводиться у 5-ти денний термін після проведення сесії. За правильністю записів у протоколі сесії відповідає начальник відділу з організаційної роботи та загальних питань виконавчого апарату районної ради.

  Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу та інших матеріалів сесії несе керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

  Оригінали  протоколів на протязі строку повноважень знаходяться у раді, а потім передаються до районного архіву для постійного зберігання; аудіо-, відео матеріали зберігаються на протязі всього строку скликання  ради.

  Всім депутатам ради забезпечується вільний доступ  до архіву аудіо-, відео матеріалів.

  Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються  і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 17. Особливості підготовки і проведення першої сесії ради нового скликання.

Першу  сесію  новообраної  районної  ради скликає районна виборча комісія не пізніш, як через два тижні після реєстрації  новообраних  депутатів ради   у  кількості,  яка  забезпечує  повноважність  складу  ради відповідно до статті 45  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні».

Перше  пленарне  засідання першої  сесії  відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії,  який інформує раду про  підсумки  виборів  депутатів.  З моменту  визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради  в  кількості  не більше  п’яти  осіб  – представників партій (блоків),  які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.  Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.  З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно  до  вимог  цього  Закону та регламенту ради.

Стаття 18. Особливості підготовки і розгляду питань, пов’язаних з проведенням місцевого референдуму.

Рада ухвалює рішення про призначення місцевого референдуму. Референдум проводиться у відповідності і у порядку, передбаченому вимогами Конституції України, Закону України «Про всеукраїнський і місцевих референдумах».

Стаття 19. Особливості підготовки і вирішення питання про дострокове припинення повноважень депутата.

Рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень депутата у випадках, визначених  Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

РОЗДІЛ V. ПРО ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКУ, ПЕРЕГЛЯД, ПРИЙНЯТТЯ І ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ РАДИ

Стаття 20. Здійснення регуляторної діяльності  районної ради.

Регуляторна діяльність ради здійснюється відповідно до Закону України «Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 21. Регуляторні акти районної ради.

Регуляторний актце  ухвалене радою рішення, яке, або окремі положення якого, направлені на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між радою і суб’єктами господарювання.

Стаття 22. Дотримання вимог законодавства при підготовці  проектів регуляторних актів.

 Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності по підготовці проектів регуляторних актів на розгляд ради покладається на розробників проектів.

Стаття 23. Порядок підготовки експертного висновку про регуляторний вплив регуляторного акту.

Відповідна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку  по регуляторному впливу внесеного проекту регуляторного акту.

Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати  органи ради, підприємства, установи, організації, суспільні організації, фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяця.

РОЗДІЛ VІ. АКТИ РАДИ.

Стаття 24. Види актів ради, основні принципи і етапи правотворчого процесу.

 1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Постійні комісії ради приймають висновки і рекомендації. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
 3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
 4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.
 5. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 6. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 7. Районна рада має право приймати рішення, вносити до них зміни та скасовувати їх на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України та у відповідності до рішення Конституційного суду України від 16.04.2009р. №7-пр/2009.
 8. Акти органів та посадових осіб районної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Проекти актів органів районної ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

 1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 25. Порядок надання матеріалів, що вносяться на розгляд сесії.

 1. Для підготовки питання на розгляд сесії ініціатор (розробник) надає до районної ради:

– супровідний лист з обґрунтованою пропозицією винести питання на розгляд сесії районної ради;

– розпорядження голови районної державної адміністрації, довідки, пояснювальні записки, аналітичні матеріали, розрахунки, погодження, посилання на нормативно-правові акти та інші матеріали з питання, що пропонується до розгляду;

– проект рішення, завізований розробником на кожній сторінці.

 1. Проекти рішень в комплекті з необхідними матеріалами надаються в паперовому та електронному вигляді і реєструються в день надходження відділом з організаційної роботи та загальних питань виконавчого апарату районної ради з вказівкою часу надходження.
 2. Виконавчий апарат районної ради здійснює аналіз внесених матеріалів на відповідність вимогам п.1 цієї статті та надає його голові районної ради.
 3. У випадках, якщо надані матеріали на розгляд сесії не відповідають зазначеним вимогам в п.1,  вони,  з мотивованим обґрунтуванням, повертаються  суб’єктам правотворчої ініціативи або розробникам на уточнення  або доопрацювання.
 4. Резолюцією голови районної ради визначається порядок розгляду наданих матеріалів на профільних постійних комісіях ради та сесії.
 5. Виконавчий апарат районної ради інформує голову постійної комісії районної ради про надходження документів на розгляд комісії відповідно до резолюції голови районної ради.
 6. У разі, якщо ініціатором розгляду питання на сесії є постійна комісія районної ради або депутат районної ради ними надаються:

–         письмові пропозиції постійної комісії або депутата з обґрунтуванням необхідності розгляду питання;

– довідка, аналітичні матеріали, розрахунки, посилання на нормативно-правові акти та інші матеріали з питання, що пропонується до розгляду;

–  проект рішення, завізований головою (членом) постійної комісії або депутатом на кожній сторінці.

 1. Проекти рішень, які були прийняті для розгляду в попередньому скликанні ради, вважаються внесеними до ради чергового скликання і підлягають розгляду відповідно до  Регламенту.

Стаття 26. Ухвалення рішення ради.

 1. Розгляд на сесії поправок до проекту рішення проводиться лише після

ухвалення його «за основу». Рада має право провести обговорення і голосування «в цілому» або по окремих частинах проекту рішення (розділах, статтях, пунктах і т.д.).

 1. У необхідних випадках, для доопрацювання проекту х урахуванням

пропозицій, що надійшли під час сесії, з числа депутатів ради може бути створена редакційна комісія.

Її чисельність і персональний склад визначаються за пропозицією депутатів відкритим голосуванням. Редакційна комісія обирає голову і секретаря комісії.

 1. Поправки, зауваження і пропозиції до проекту рішення, що надійшли від депутатів, присутніх на сесії, фіксуються редакційною комісією і розглядаються при доопрацюванні проекту рішення.
 2. 3а наявності альтернативних проектів рада у кожному конкретному випадку ухвалює рішення про черговість їх розгляду.
 3. На початку голосування головуючий уточнює формулювання пропозицій, які ставляться на голосування і, у разі необхідності, нагадує, яким числом голосів ухвалюється рішення.
 4. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту їх прийняття (ухвалення) підписуються головою районної ради, а додатки до рішень керуючим справами виконавчого апарату районної ради.

Стаття 27. Порядок надання (публікації) рішень ради і контроль за їх виконанням.

 1. Рішення ради не пізніше, ніж в п’ятиденний термін після їх прийняття,

направляються відділом з організаційної роботи та загальних питань виконавчого апарату районної ради відповідним постійнимкомісіям ради, відділам, управлінням, підприємствам, закладам, установам, посадовим особам, яких ці рішення стосуються, а також оприлюднюються на веб-сайті Нововоронцовської районної радита публікуються у засобах масової інформації за рішенням ради чи вимог законодавства.

 1. Акти ради, голови районної ради, прийняті в межах наданих їм

повноважень, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами,

установами і організаціями, посадовими особами, а також громадянами, що постійно або тимчасово проживають на території району.

3.Контроль за виконанням рішень здійснюють: голова ради, постійні комісії і інші особи, вказані в рішенні.

 1. Рішення ради з процедурних питань оформляються протокольно.

Стаття 28. Дія рішення у часі.

Рішення ради без зазначення термінів дії є чинним нормативним правовим актом до відміни рішення. 

РОЗДІЛ VІІ. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ       РАДИ

Стаття 29. Зміст забезпечення документування діяльності ради.

 1. На пленарних засіданнях ради ведеться аудіо- , відео запис, здійснюється протоколювання, в якому відображаються хід проведення засідань ради, виступу депутатів і інших осіб, що беруть участь в засіданні, депутатські запити, прийняті радою рішення, результати голосування.
 2. До протоколу сесії додаються: рішення районної ради, проекти, завізовані розробниками, письмові запити депутатів, висновки і рекомендації постійних комісій розглянуті на сесії, довідки і висновки фахівців, зауваження і пропозиції депутатів, передані у письмовій формі в секретаріат або головуючому на засіданні, а також дані лічильної комісії про присутніх депутатів, результатах голосування, список відсутніх депутатів, список запрошених, що брали участь в засіданні, відомості про видачу бюлетенів для таємного голосування. Після закінчення засідань оформлений протокол  сесії представляються на підпис головуючому на пленарному засіданні.
 3. Перший екземпляр протоколу сесії зберігаються у відділі з організаційної роботи та загальних питань виконавчого апарату районної ради протягом скликання, а потім передаються в районний архів для постійного зберігання.
 4. Діловодство за заявами, запитами на інформацію, зверненнями та листами громадян, адресованими раді, його комісіям, а також облік службового листування ведеться в порядку, встановленому законодавством та інструкцією по роботі з документами в районній раді. При цьому всі документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

Стаття 30. Порядок використання документів ради.

 1. Протоколи відкритих засідань сесії, рішення і інші документи пленарних засідань ради, її комісій зберігаються у відділі з організаційної роботи та загальних питань виконавчого апарату районної ради з правом вільного ознайомлення для депутатів ради і інших осіб в порядку, встановленому чинним законодавством України і цим Регламентом.
 2. Матеріали закритих засідань ради, комісій ради надаються депутатам. Інші особи для ознайомлення з цими матеріалами повинні одержати дозвіл голови районної ради.
 3. Відповідальність за належне забезпечення документування діяльності ради і порядок використання документів покладається на керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

РОЗДІЛ VІІІ. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

ТА ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

Стаття 31. Обрання голови районної ради

 1. Голова районної ради та заступник голови районної ради обирається на першій сесії ради з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням.
 2. Кандидатури на посаду голови висуваються депутатами районної ради. Депутат може висунути для обрання свою кандидатуру.
 3. Кандидати на посади голови районної ради та заступника голови районної ради представляють свої програми і відповідають на запитання (в порядку   висунення  їх  кандидатур).  Депутати мають право ставити запитання  кандидатам,  висловлювати  думку  щодо  їх програм, їх  ділових та особистих якостей. Головуючий на засіданні з урахуванням черговості депутатів на виступ надає  рівні  можливості  для  виступаючих  за кожного  кандидата.  У  заключному слові кожен кандидат дає згоду на включення своєї  кандидатури  до  бюлетеня  для  таємного голосування  або  заявляє про самовідвід;  про самовідвід він може заявити  в  будь-який  час,  для  чого  головуючий  на засіданні надає йому слово позачергово.
 4. До бюлетеня для таємного голосування включаються  всі кандидатури, яких  висунуто  і які дали згоду балотуватися. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися  і перед проведенням повторного голосування (в разі його проведення).
 5. Кандидатура на посаду голови районної ради може вноситись та брати участь у виборах не більше двох разів.
 6. Бюлетені для таємного голосування виготовляються за встановленою лічильною комісією формою.
 7. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
 8. Кожному депутату районної ради лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування.
 9. Голосування проводиться в приміщенні з двома виходами і здійснюється проставлянням в бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат голосує. Заповнення бюлетеня здійснюється синіми чорнилами.
 10. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.  Прізвища, додатково  вписані до бюлетенів, при підрахунку  голосів не враховуються.  Якщо в скриньці для таємного голосування  виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними і проводиться переголосування.
 11. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування районна рада приймає процедурне рішення про переголосування чи проведення нових виборів.
 12. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.
 13. Відкривання скриньки здійснюється в присутності всіх депутатів, що взяли участь в голосуванні.
 14. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується.
 15. Про результати таємного голосування інформує голова лічильної комісії.
 16. За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування районної ради відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження протоколу лічильної комісії про результати голосування. У випадку, коли жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів за рішенням ради проводиться переголосування або нові вибори.

Стаття  32. Обрання заступника голови районної ради

 1. Заступник голови районної ради обирається з числа депутатів районної ради   таємним голосуванням.  Голова районної ради представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови ради.
 2. До бюлетеня для проведення таємного голосування вноситься одна кандидатура на посаду заступника голови районної ради, представлена головою районної ради.
 3. Процедура проведення таємного голосування по обранню заступника голови районної ради здійснюється у відповідності до процедури таємного голосування по обранню голови районної ради.
 4. Якщо запропонована головою районної ради кандидатура не набрала необхідної кількості голосів, голова районної ради має право запропонувати іншу кандидатуру.

РОЗДІЛ ІХ  ДІЯ РЕГЛАМЕНТУ.

Стаття 33. Межі дії Регламенту ради.

1.Процедурні питання, не врегульовані законом або Регламентом, розв’язуються радою, виходячи з необхідності реалізації в повному обсязі прав депутатів і їх рівної відповідальності перед територіальними  громадами.

 1. Зміни в Регламент приймаються на засіданні ради шляхом відкритого голосування і набувають чинності з моменту їх затвердження.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ  ДО РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ РАЙРАДИ

Стаття 16. Порядок проведення голосування.

 1. Для колегіального вирішення питань, прийняття нормативних та інших актів, формування персонального складу виборних органів та обрання посадових осіб районної ради, її органів застосовується відкрите поіменне та таємне голосування.
 2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань районної ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.
 3. Відкрите поіменне голосування
  • Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом називання лічильною комісією в алфавітному порядку прізвища депутата, який в свою чергу повідомляє «за», «проти» чи «утримався» він при голосуванні.
  • Результати відкритого поіменного голосування відображаються в протоколі лічильної комісії, який повинен містити: дату голосування, найменування питання порядку денного або зміст пропозиції, що ставляться на голосування, список депутатів районної ради, результати голосування «за основу» та «в цілому» з графами «за, проти, утримався».
  • При прийнятті проекту рішення «за основу», та в разі не внесення поправок до нього, повторне відкрите поіменне голосування може не проводитись, а рішення вважатиметься прийнятим «в цілому» за тими ж результатами голосування.
  • Протокол заповнюється лічильною комісією шляхом поставлення відмітки напроти прізвища депутата, який голосує, у відповідній графі (за, проти, утримався). У разі відсутності депутата на сесії районної ради, робиться запис «відсутній». В протоколі лічильної комісії зазначається підсумок голосування. Протокол підписується всіма членами комісії.
  • Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради”.
 4. Таємне голосування
  • Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.
  • Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.
  • Якщо бюлетенів у скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними та проводиться переголосування.
  • У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування, районна рада приймає процедурне рішення про переголосування чи проведення нових виборів.
  • Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу та оголошується на пленарному засіданні.

За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування районна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження протоколу лічильної комісії про результати таємного голосування. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.

 1. Рішення ради вважається прийнятим, якщо в результаті таємного, відкритого поіменного голосування його підтримало більше половини депутатів від їх загальної кількості, крім випадків встановлених законом.
 2. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З моменту початку голосування за оголошення його результатів слово нікому не надається.
 3. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження.
 4. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.
 5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.
 6. Пропозиція або проект рішення районної ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Таке відхилення заноситься до протоколу та прийняття рішення не потребує.
 7. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарних засіданнях розглядаються радою за її дорученням постійними комісіями районної ради чи надсилаються на розгляд посадовим особам, до компетенції яких віднесено їх розгляд. Ці органи або посадові особи зобов’язані розглядати ці пропозиції та зауваження у строки, встановлені радою, та повідомити депутата, який вніс пропозиції чи зауваження, а також раду.
 8. В протоколі сесії зазначається:

– порядковий номер сесії (в межах скликання) та дата проведення сесії;

– загальна кількість депутатів, обраних до складу ради, число присутніх на сесії депутатів;

– прізвище, ініціали, посада особи, яка відкрила сесію, а також головуючого на сесії;

– затверджений радою порядок денний (найменування питання, прізвище, ініціали, посада доповідачів) та регламент роботи сесії;

– обговорення питань, які включені до порядку денного,  найменування кожного питання, прізвище, ініціали та посада доповідача та співдоповідача;

– виступи у дебатах з питань порядку денного сесії, прізвище, ініціали депутата, а також прізвище, ініціали та посада виступаючої у дебатах особи;

– запити та довідки, які надійшли під час сесії;

– прийняті радою рішення та результати голосування, у тому числі і рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного, регламенту, про обрання робочих органів сесії,  про зупинення дебатів та прийняття до відома довідок, які надаються учасникам сесії тощо).

До протоколу сесії додаються рішення сесії, прийняті на пленарному засіданні, проекти рішень, супровідні матеріали, пояснювальні записки, тексти доповідей, співдоповідей,  запис змісту виступів депутатів та запрошення осіб, письмові запити депутатів, зауваження депутатів, які надані головуючому на сесії; список депутатів, які відсутні на сесії, із зазначенням причин; відомості про кількість та склад запрошених осіб, які присутні на сесії.

Протокол  сесії ради повинен бути оформлений та підписаний головуючим на сесії у місячний термін з дня закінчення сесії, оформлення рішень сесії проводиться у 5-ти денний термін після проведення сесії. За правильністю записів у протоколі сесії відповідає начальник відділу з організаційної роботи та загальних питань виконавчого апарату районної ради.

Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу та інших матеріалів сесії несе керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

Оригінали  протоколів на протязі строку повноважень знаходяться у раді, а потім передаються до районного архіву для постійного зберігання; аудіо-, відео матеріали зберігаються на протязі всього строку скликання  ради.

Всім депутатам ради забезпечується вільний доступ  до архіву аудіо-, відео матеріалів.

Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються  і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 24. Види актів ради, основні принципи і етапи правотворчого процесу.

 1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Нововоронцовської

районної ради сьомого скликання

 1. Основні принципи організації та роботи постійних

комісій, порядок їх утворення.

 1. Організація і робота постійних комісій Нововоронцовської районної ради здійснюється на підставі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та Закону України “Про доступ до публічної інформації” регламенту роботи Нововоронцовської районної ради і цього положення.
 2. Постійні комісії ради є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів у складі не менше 5 осіб для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
 3. Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови, секретаря і членів комісії. Всі інші питання структури вирішуються комісією. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій вносить раді голова ради (п.4 частини 6 стаття 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні).

Депутат районної ради може бути членом однієї постійної комісії і працює в ній на громадських засадах.

 1. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, його заступник.
 2. Основним завданням постійних комісій районної ради є:

– попередній розгляд проектів  програм,  районного бюджету та звітів про їх виконання;

– вивчення  і підготовка питань про стан  та розвиток відповідних галузей  господарського і соціально-культурного будівництва,  підготовка проектів  рішень з цих питань;

– підготовка доповідей  та   співдоповідей з питань, що розглядають  на сесіях  районної ради;

– здійснення контролю за виконанням  рішень районної ради;

– підготовка проектів рішень ради;

– попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, підготовка висновків із цих питань;

– підготовка  висновків і рекомендацій з питань, винесених на розгляд ради;

– сприяння державним органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень районної ради;

– сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією державними органами, посадовими особами пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях районної ради, на засіданнях постійних комісій.

 1. Постійні комісії утворюються рішенням районної ради, виходячи із основних напрямків роботи ради та місцевих умов. Упродовж періоду своїх повноважень районна рада може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни до їхнього персонального складу, переобирати голів комісій.
 2. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.
 3. Постійні комісії на засіданні відкритим голосуванням обирають секретаря комісії.
 4. Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.
 5. Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного, вільного, ділового обговорення з вирішення питань функціонування територіальних громад району. Приймаючи рішення постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.
 6. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залучення представників громадськості і спеціалістів.

ІІ. Права і обов’язки постійних комісій

 1. Питання, які належать до повноважень кількох постійних комісій можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій.
 2. Постійні комісії, з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філіалів та відділень, незалежно від форм власності, необхідні матеріали і документи.
 3. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлені ними терміни. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть звернутися в раду з пропозицією про притягнення до відповідальності посадових осіб.
 4. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії. Якщо член постійної комісії не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії.

ІІІ. Порядок роботи постійних комісій

 1. Постійні комісії районної ради працюють відповідно до планів робіт, затверджених на їх засіданнях, виходячи з плану роботи районної ради.
 2. Засідання постійних комісій скликається за необхідністю. Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до засідання доводить до відома членів комісії та запрошених про дату, час та місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.
 3. У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати рад вищого рівня, працівники виконавчого апарату районної ради.
 4. Засідання постійної комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше як половина від загального складу комісії.
 5. Усі питання постійної комісії вирішуються голосуванням /більшість голосів від загального складу комісії/. Під час проведення спільних засідань рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу комісії.
 6. Голова постійної комісії:

– скликає і веде засідання комісії;

– дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

– представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

– організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій;

– інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також заходи щодо реалізації рекомендацій комісії.

На спільному засіданні комісії головує за погодженням, один із голів постійних комісій.

 1. Секретар комісії:

– повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;

– веде діловодство комісії і протоколи їх засідань та облік виконаних доручень;

– стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

 1. Засідання постійних комісій протоколюється та може фіксуватися за допомогою аудіо-, відео  засобів за рішенням голови районної ради або голови постійної комісії.
 2. Рішення, висновки і рекомендації постійної комісії підписує голова постійної комісії. Рішення, висновки і рекомендації прийняті спільно, підписують голови відповідних комісій. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно доЗакону України “Про доступ до публічної інформації”

ІУ. Основні напрями діяльності постійних комісій

районної ради

 1. Комісія мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності та запобігання корупційних правопорушень:

– готує висновки з питань, пов’язаних із захистом прав депутатів, відкликанням депутатів виборцями або достроковим припиненням повноважень депутата;

– готує висновки щодо звільнення депутата районної ради, або переведення в порядку дисциплінарного стягнення на нижче оплачувану роботу за ініціативою адміністрації /власника/ підприємства установи, організації, навчального закладу;

– попередньо розглядає, готує висновки стосовно наявності (виявлення) в нормативно-правових актах ради, проектах нормативно-правових актів положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень пов’язаних з корупцією, встановлення відсутності прямої організаційної або правової залежності працівників від їх керівника в тому числі через вирішення чи участь у вирішенні питань прийняття на роботу, звільнення, застосування заохочень, надання вказівок, тощо;

– попередньо розглядає за дорученням ради, або за власною ініціативою проекти програм, які стосуються питань законності і правопорядку, проекти  рішень  районної ради та надає  висновки  з цих питань;

– готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів;

– здійснює контроль за виконанням рішень ради   з питань, що належать до компетенції комісії;

– бере участь у розробленні та здійсненні заходів по боротьбі із злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, збереження колективної та приватної власності.

Комісія заслуховує депутата, який порушує регламент районної ради, законодавство України з питань повноважень депутата. Комісія може приймати щодо депутата такі заходи впливу:

– зробити зауваження на закритому засіданні;

– оголосити на сесії районної ради факти порушень депутатом моральних

норм;

– зобов’язати висловити вибачення.

За дорученням ради комісія може розглянути й інші питання. Зокрема, організувати допомогу з правових питань депутатам районної ради, активістам, залучаючи до цього спеціалістів районної ради та райдержадміністрації, інших служб району.

 1. Комісія з питань планування, бюджету, соціального розвитку та комунальної власності:

– попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та

культурного розвитку району, проекти інших  галузевих програм, районного бюджету, а також внесення змін до них,   звіти про їх виконання, готує  проекти  рішень  ради, висновки та рекомендації  з цих питань;

– попередньо розглядає питання розподілу коштів переданих з державного

бюджету у   вигляді дотацій, субвенцій;

– розглядає питання та вносить пропозиції про використання резервного фонду

районного бюджету;

– розглядає звіти про хід виконання програми соціально-економічного

розвитку району та районного бюджету, готує висновки, вносить ці питання

на розгляд сесії, виступає  з доповідями та   співдоповідями з цих питань;

– проводить роботу по виявленню  резервів і додаткових   доходів бюджету;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги підприємств і громадян з

питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку;

– вивчає за дорученням голови ради діяльність відділів, управлінь та інших органів виконавчої влади, подає рекомендації на розгляд їх   керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради;

– здійснює контроль за виконанням програми соціально-економічного

розвитку району, інших відповідних галузевих програм та районного бюджету, рішень ради, подає за  результатами перевірок рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

 • розглядає питання про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потpeби теритoріальних rpoмад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктiв у встановленому законом порядку;
 • вивчає питання щодо управління об’єктaми спільної власнocтi територіальних rpoмад сіл, селища району, що перебувaють в управлінні районної ради;
 • попередньо розглядає питання щодо призначення, з обговоренням кандидатур, на посаду керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району, а також питання про їх звільнення і виносить на розгляд ради; готують висновки і рекомендації з цих питань;
 • готує пропозиції щодо програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
 • розглядає питання щодо надання згоди на передачу об’єктів із державної власності у спільну власніcть територіальних громад сіл, селища району та питання щодо прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності.
 1. Комісія з питань аграрної політики:

– розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм щодо розвитку в районі агропромислового комплексу, земельної реформи, звіти про виконання цих програм, готує  проекти рішень  ради  та висновки з цих питань;

– вивчає і готує питання про стан та розвиток агропромислового комплексу, ефективного використання землі;

– погоджує, відповідно до закону, питання регулювання земельних відносин, рішення про надання чи вилучення земельних ділянок для селянських /фермерських/ господарств;

– розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих  питань;

– здійснює контроль за виконанням рішень ради, з питань, що належать до компетенції комісії.

 1. Комісія з питань гуманітарної політики та соціального захисту:

– попередньо розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм гуманітарного  спрямування  з питань освіти, медицини, охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення, культури, фізичної культури та спорту, підтримки сім’ї та молоді, вивчає звіти про хід їх реалізації, готує проекти  рішень  ради  з цих питань;

– вивчає та готує питання про стан справ у галузі гуманітарної політики та соціального захисту населення;

– бере участь у розробленні заходів щодо створення належних умов праці жінок та лікувально-профілактичної допомоги їм;

– аналізує стан соціального захисту ветеранів та вносить пропозиції щодо поліпшення їх обслуговування;

– за результатами аналізу та розгляду питань готує висновки та розробляє відповідні рекомендації;

– здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, що належать до компетенції комісії.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Л.М.Величко