Правила внутрішнього розпорядку

      ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ  ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАЙОННОЇ РАДИ
 1. Загальні положення
 2. Відповідно  до Конституції України  кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.           У виконавчому апараті Нововоронцовської районної ради  трудова  дисципліна  ґрунтується   на свідомому виконанні  працівниками  своїх  трудових  обов’язків і є необхідною умовою  організації  ефективної  праці

         Одним із методів забезпечення дисципліни праці (згідно зі ст. 140 КЗпП) є заохочення, стимулювання ініціативи працівника спрямоване на сумлінне виконання ним його трудових обов’язків. У разі порушення трудової дисципліни вирішується питання про застосування до працівника відповідного виду дисциплінарного стягнення в результаті осуду його трудової поведінки.

 1.   Метою цих Правил є визначення прав і обов’язків  працівників, передбачених  нормами,  які встановлюють внутрішній   розпорядок.
 2. Усі   питання,   пов’язані   із    застосуванням    правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник   в межах наданих  йому  повноважень,  а  у  випадках,  передбачених  діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно з колективом.
 3. Порядок прийняття і звільнення працівників
 4. Громадяни України  вільно  обирають  види  діяльності,  не заборонені законодавством,   а   також   професію,   місце  роботи відповідно до своїх здібностей.

         Працівники виконавчого апарату приймаються на роботу за трудовими договорами  на  конкурсній  основі чи за іншою процедурою,передбаченою  законодавством України.

 1. При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.            Особи, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради,  зобов’язані подати, крім перелічених, ще й такі документи:

– особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та 2 фотокартки розміром 4 х6 см;

– відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік;

– документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

– підписане претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

– направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.

Військовослужбовці,  звільнені із Збройних Сил  України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України,  інших  військових  формувань,  створених  відповідно  до законодавства   України,   та   військовослужбовці,  звільнені  із Збройних  Сил  колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД,  пред’являють військовий квиток.

         При укладанні трудового договору забороняється  вимагати  від осіб, які  поступають  на  роботу,  відомості  про  їх партійну та національну приналежність,  походження та документи,  подання яких не передбачено законодавством.

 1. Прийняття на роботу оформляється розпорядженням яке   оголошується працівнику під розписку.

           Ведення трудових  книжок  здійснюється   згідно   з Інструкцією про  порядок ведення трудових книжок на підприємствах,в установах  і   організаціях,   затвердженої   спільним   наказом Мінпраці, Мінюсту  і  Міністерства  соціального  захисту населення України від 29 липня 1993 року

N 58.

         Трудові книжки  працівників зберігаються як документи суворої звітності.

         Відповідальність за організацію ведення обліку,  зберігання і видачу трудових книжок покладається на керуючого справами  виконавчого апарату районної ради та знайомлення працівника з правилами внутрішнього розпорядку.

 1. Припинення трудового договору може  мати  місце  лише  на підставах, визначених   чинним   законодавством.
 2. Розірвання трудового договору з ініціативи  власника     допускається у випадках,  передбачених чинним законодавством.
 3. Припинення   трудового   договору   оформляється  розпорядженням керівника.
 4.   В  день  звільнення   працівникові  видається належно оформлена трудова  книжка   і   проводиться  з   ним  розрахунок  у відповідності з  чинним   законодавством.   Записи   про   причини звільнення у трудовій книжці  проводяться у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням  на  відповідний пункт, статтю  закону.  Днем  звільнення  вважається останній день роботи.

III. Основні права та обов’язки працівників

 1.    Працівники мають право на:

– соціальні гарантії;

         – захист професійної честі, гідності;

         – користування   оплачуваною відпусткою;

         – підвищення  кваліфікації,  перепідготовку,  вільний   вибір змісту, програм,   форм  навчання,  організацій  та  установ,  які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

 1. Працівники   зобов’язані:

         а) працювати сумлінно,  виконувати посадові обов’язки.  вимоги регламенту роботи районної ради  та  внутрішнього  розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

         б) виконувати   вимоги  з  охорони  праці,  техніки  безпеки,  протипожежної    безпеки,     передбачені відповідними правилами та інструкціями;

         в) берегти   обладнання,   інвентар,   матеріали,   тощо,     бережливо  ставитись   до   майна;

          г) настановленням   та   особистим   прикладом   утверджувати повагу до    принципів    загальнолюдської     моралі:     правди, справедливості, відданості,   патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

         д) проявляти       повагу       до  культурно-національних, духовних,  історичних  цінностей  України, державного і соціального устрою,  цивілізації, відмінних від  власних,  дбайливе   ставлення   до   навколишнього середовища;

         ж) постійно   підвищувати   професійний  рівень,  і загальну культуру.

 1. Коло  обов’язків (робіт),  що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю,  кваліфікацією  чи  посадою,  визначається посадовими інструкціями.

ІV.  Робочий час і його використання

 1. Для  працівників   установлюється   п’ятиденний   робочий тиждень  з двома вихідними днями.  При п’ятиденному робочому тижні тривалість  щоденної   роботи    визначається   правилами внутрішнього  розпорядку    з додержання тривалості робочого тижня.

           Час початку   і   закінчення   роботи   і   обідньої  перерви встановлюється для працівників Правилами  внутрішнього  розпорядку:

         початок роботи –8.00

        закінчення робочого дня –17.00

         обідня перерва – з 12.00 до 12.45

        вихідні дні субота і неділя

        напередодні святкових днів робочий день скорочується на одну годину ( до 16.00 ).

         Для  окремих  працівників  умовами трудового договору може бути передбачений інший режим роботи.

 1. Надурочна  робота  та робота у вихідні та святкові дні не допускається.
 2. Графік  надання   щорічних   відпусток складається з урахуванням потреб працівників на кожний календарний рік та затверджується керівником.
 3. V. Заохочення за успіхи в роботі
 4. За  зразкове  виконання  своїх  обов’язків,   тривалу   і бездоганну  роботу,  новаторство  в  праці  і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись  заохочення,

         Заохочення оголошується в розпорядженні,  доводяться до відома всього колективу   і заносяться до трудової книжки працівника.

VІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

 1. За порушення трудової дисципліни до працівника може  бути застосовано один з таких заходів стягнення:

         а) догана;

         б) звільнення.

         До працівників за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із проходженням  служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який ганьбить його як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує районну раду, можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

– попередження про неповну службову відповідність;

– затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може  бути  застосоване відповідно до п.п.  3,  4,  7,  8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

         До застосування   дисциплінарного   стягнення    від  порушника  трудової дисципліни  приймаються письмові  пояснення.  У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

         Дисциплінарні стягнення  застосовуються безпосередньо після  виявлення  проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

         Дисциплінарне стягнення  не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 1. За   кожне  порушення  трудової  дисципліни  накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
 2. Дисциплінарне    стягнення    оголошується    в   розпорядженні  і повідомляється працівникові під розписку.
 3. Якщо  протягом  року  з  дня  накладення  дисциплінарного стягнення працівника  не  буде  піддано   новому   дисциплінарному стягненню, то  він  вважається  таким,  що  не мав дисциплінарного стягнення.

         Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом   строку   дії дисциплінарного стягнення  заходи  заохочення  до  працівника   не застосовуються.